ဈေးနှုန်းနှင့် Service ရရှိနိုင်မှုဈေးနှုန်းများအားလုံးသည် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းများနှင့် စည်းကမ်းချက်များသည် Apple Store နှင့် အခြား Service Provider များအကြား ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်


ဈေးနှုန်းနှင့် Service ရရှိနိုင်မှု


 • လူကြီးမင်း၏ iPad အတွက် Service သည် Warranty, AppleCare+ သို့မဟုတ် Consumer Law တွင် အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ iPad အား စစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ Service Fees ကို သတ်မှတ်ပါသည်။

 • လူကြီးမင်း၏ iPad သည် မတော်တဆ ဖြစ်စေ၊ ရည်ရွယ်၍ ဖြစ်စေ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ရှိပါက Service ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
 • Screen ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း


  လူကြီးမင်း၏ iPad Screen သည် မတော်တဆ ကွဲအက်သွားပါက Out-of-warranty Fee ဖြင့် iPad အသစ်တစ်လုံး လဲလှယ်ရနိုင်ပါသည်။ မတော်တဆ သို့မဟုတ် တမင်ရည်ရွယ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများသည် Apple Warranty တွင် အကျုံးမဝင်ပါ။

  .

  Battery ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း

  လူကြီးမင်း၏ iPad အတွက် Battery Service သည် Warranty, AppleCare+ သို့မဟုတ် Consumer Law တွင် အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက Out-of-warranty Battery Service ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

  အမျိုးအစား Battery ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း အသစ်အလုံးလဲလှယ်ခြင်း
  iPad mini 2 ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၃၈၆,၀၀၀ Kyats
  iPad mini 3 ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၅၈၀,၀၀၀ Kyats
  iPad mini 4 ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၅၈၀,၀၀၀ Kyats
  iPad mini 5 ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၅၈၀,၀၀၀ Kyats
  iPad 5th Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၄၈၄,၀၀၀ Kyats
  iPad 6th Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၄၈၄,၀၀၀ Kyats
  iPad 7th Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၄၈၄,၀၀၀ Kyats
  iPad 8th Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၄၈၄,၀၀၀ Kyats
  iPad Air 2nd Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၅၈၀,၀၀၀ Kyats
  iPad Air 3rd Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၇၃၅,၀၀၀ Kyats
  iPad Air 4th Gen ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၈၁၂,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 9.7" ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၇၃၅,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 10.5" ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၈၇၂,၀၀၀ Kyats
  iPhone Pro 11" (1st Gen) ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၉၆၇,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 11" (2nd Gen) ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၉၆၇,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 11" (3rd Gen) Wi-Fi ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၉၆၇,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 11" (3rd Gen) Cellular ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၀၆၅,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 12.9" (1st Gen) ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၁၆၀,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 12.9" (2nd Gen) ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၁၆၀,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 12.9" (3rd Gen) ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၂၅၉,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 12.9" (4th Gen) ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၂၅၉,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 12.9" (5th Gen) Wi-Fi ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၃၅၅,၀၀၀ Kyats
  iPad Pro 12.9" (5th Gen) Cellular ၂၁၀,၀၀၀ Kyats ၁,၄၅၅,၀၀၀ Kyats

  Your replacement iPad will be equivalent to new in performance and reliability.