မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းစစ်ဆေးရန်

မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းစစ်ဆေးရန်

တောင်ပန်ပါတင်ခင်ဗျ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေပါသဖြင့် စစ်ဆေး၍မရနိုင်ပါ မကြာမှီကာလအတွင်းပြန်လဲစစ်ဆေးနိုင်ပါမည်