အမေးအဖြေ


1သင့်အရေးကြီးအချက်အလက်များသိမ်းစည်းလိုပါသလား?
2FIND MY IPHONE မည်သို့ပိတ်မလဲ?
3သိမ်းစည်းထားသည့်အချက်အလက်များ ပြန်လည်ယူလိုပါသလား?
4သင့်ဖုန်းအသစ်အား မည်သို့စတင်မလဲ?
5Android မှ iOS သို့အချက်အလက်များပြောင်းရွေ့လိုပါသလား?
6သင့်ဖုန်းတွင် Face ID ထည့်သွင်းလိုပါသလား?